PORADENSTVÍ A STAVEBNÍ DOZOR

Poradentsví při výběru projektanta a projektu:

– Technické řešení, použité technologie a materiály
– Sestavení a vypsání výběrového řízení
– Oslovení vhodných dodavatelů
– Vyhodnocení nabídek
– Smlouva na zpracování projektu
– Kontrola při zpracování projektu pro stavební povolení a provádění stavby
– Kontrola výkazu výměr a rozpočtu včetně nultého
– Kontrola projektu skutečného provedení

Poradentsví při výběru dodavatele stavby:

– Sestavení a vypsání výběrového řízení
– Oslovení vhodných dodavatelů
– Vyhodnocení nabízených rozpočtů
– Kontrola výkazů výměr při navržených změnách od dodavatele stavby
– Uzavření smlouvy na dodávku stavby

– Jednání s orgány činnými ve správním řízení

Realizační fáze:

– Předání staveniště dodavateli
– Zajištění pravidelných a nepravidelných kontrolních dnů
– Zabezpečení souladu s projektem a podmínkami stavebního povolení a správních rozhodnutí
– Cenová a věcná kontrola
– Kontrola kvality prací a materiálů
– Kontrola provádění zkoušek materiálů a prací
– Kontrola stavebního a montážního deníku
– Kontrola dodržování termínů a podávání návrhů pokut
– Projednávání dodatků a změn projektu

Předávací fáze:

– Zjištění a zajištění odstranění vad a nedodělků před převzetím stavby
– Příprava podkladů pro předání a převzetí stavby od dodavatele
– Účast na kolaudačním řízení
– Kontrola vyklizení staveniště
– Poradenství a zastupování v reklamačním řízení po převzetí stavby, včetně zajištění odstranění vad